Texten är ett utdrag ur Kulturmiljöer i Gagnefs kommun, en kulturhistorisk miljöanalys av Maria Norell och Kjell Sundström, Dalarnas museums serie av rapporter: 17 från 1993. ISBN: 91-87466-00-7

1539 bodde Mats och Nils i ”Nordenbeck”. 1571 fanns 4 gårdar i ”Nolanbäck” och 1644 reovisades 4 hemman i ”Nordanbäck”. 1766 fanns här 13 hushåll. 1856 var antalet gårdar 23. 1933 hade ännu 11 gårdar kor.

Här bodde förr fältväbeln (motsvarande fanjunkare) i Gagnefs kompani. Fram till 1830 alternerade denne med löjtnanten i Gråda att ta hand om posten och fördela det som skulle till Öster- respektive Västerdalarna. Här gick vägen mot Västerdalarna upp genom skogen till Rista.

Nordbäck är en mindre by söder om Österdalälven. Bebyggelsen är gles och följer skogskanten. Odlingslandskapet nordöst om byn är i hävd men åkermarken norr om byn har växt igen.

Många av gårdarna har välbevarat månghussystem. Några av manbyggnaderna har timmerfasad, men de flesta är panelklädda. Nybebyggelse finns ej förutom två stycken oansenliga fritidshus.