Byföreningen

Om diken och deras skötsel

Med tanke på klimatförändringar och skyfallsregn kan det finnas anledning att se över avvattningen i byarna. Vägdiken, vars uppgift är att skydda vägkroppen, ansvarar Vägföreningen för. Övriga diken är fastighetsägarnas ansvar. De diken som ligger i fastighetsgränser ansvarar de fastigheter som gränsar till diket gemensamt för. Enligt Miljöbalken är dikesägare skyldiga att underhålla diken och kan bli ersättningsskyldig om det uppstår skador på fastigheter som påverkas av ej underhållna diken. LRF har givit ut en informativ skrift - Äga och förvalta diken - producerad av Jordbruksverkets vattenenhet där man kan fördjupa sig i vad som gäller.